วันที่

22 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 12:00

สถานที่

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เกี่ยวกับ

หลักการและเหตุผล:

     วิชาชีพเภสัชกรรม มุ่งเน้น การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผล มีประสิทธิภาพ ประหยัด และปลอดภัย เพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

     วัคซีน เป็น หนึ่งในผลิตภัณฑ์ยา ที่พัฒนามาเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ให้สามารถต้านทานโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ช่วยลดการเจ็บป่วย ลดการใช้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกที่พบเชื้อดื้อยามากขึ้น จนอาจจะไม่มียาต้านเชื้อจุลชีพที่ดีได้ผลดีในอนาคตอันใกล้

     เภสัชกร มีบทบาทหน้าที่ในระบบวัคซีน นับตั้งแต่ การวิจัยและพัฒนา การผลิตที่ได้มาตรฐาน การกระจายวัคซีนให้คงคุณภาพตลอดทุกขั้นตอน การนำไปใช้และการให้กับผู้ป่วยโดยบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย ตามความจำเป็นของผู้รับบริการในแต่ละระดับ ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ รวมถึงผู้สูงอายุ 

     จากการสำรวจของสมาพันธ์เภสัชกรรมนานาชาติ หรือ FIP พบว่า ประเทศต่างๆ เช่น USA, Canada, South Africa, UK, Australia ฯลฯ อนุญาตให้เภสัชกรที่ผ่านการอบรมแล้วสามารถให้วัคซีน ณ ร้านยา เพื่อเพิ่มอัตราการครอบคลุมการใช้รับวัคซีน และป้องกันโรคระบาดให้กับประชาชน เพื่อลดภาระการเกิดโรคติดเชื้อ โรคระบาด ซึ่งเป็นปัญหาและภาระของสังคม และประเทศชาติ

     เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดการประชุม เรื่อง The Role of Pharmacists in Promoting Immunization: Lession Learned from USA. นี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการพัฒนายกระดับบทบาทของเภสัชกรได้มีส่วนสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประชาชนชาวไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ แลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้วิชาการที่ทันสมัยในการยกระดับประกอบวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  และประโยชน์ของชุมและสังคมเป็นเป้าหมายสูงสุด

 

คำสำคัญ ( Key Words)  ของงานประชุม:

Role, Pharmacist, Immunization, Vaccine, USA

 

วัตถุประสงค์:

1) เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในการสร้างภูมิคุ้มกันในสหรัฐอเมริกา

2) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้กับเภสัชกรไทยในการสร้างภูมิคุ้มกันในร้านยา

3) เพื่อส่งเสริมการใช้วัคซีนอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านยา

 

เอกสารดาวน์โหลด

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

ลงทะเบียน

     
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
 

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.