วันที่

08 - 09 พฤศจิกายน 2562

สถานที่

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

เกี่ยวกับ

การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

เพื่อการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกันในการจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ โดยมีเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการจัดการประชุมทุกๆ 2 ปี ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  และได้จัดติดต่อกันมาแล้ว 9 ครั้ง ครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 10 ซึ่งมีหัวข้อประชุม (Theme) ว่า "Survival of the pharmacy profession in the disruptive technology era"

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

1. เพื่อเน้นการมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อประชาชน

2. เพื่อให้เภสัชกรก้าวทันประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพเภส้ชกรรมทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

3. เพื่อเป็นเวทีให้เภสัชกรในสาขาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาสาขาวิชาชีพเภสัชกรรมของตนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค

4. เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีของเภสัชกรในองค์การเครืองข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมที่ก่อเกิดมากว่าศตวรรษ

เอกสารดาวน์โหลด

1. ใบปะหน้าโครงการ

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

3. โปรแกรมการประชุม

สำหรับผู้ลงทะเบียนประเภทนักศึกษา ส่งหลักฐานเพิ่มเติม - หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/บัตรนักศึกษา มาที่ e-mail:admin@pat.or.th  ทั้งนี้ไม่สามารถเข้าร่วมงาน "Pharmacy Night" คืนในวันที่ 18 ต.ค. 62 ได้ หากต้องการเข้าร่วมงานชำระค่าลงทะเบียนเพิ่ม 1,100 บาท 

กรณีใช้ "คูปองลงทะเบียน"  กรุณาแนบภาพถ่ายคูปอง  หากชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี  ข้ามขั้นตอนนี้ค่ะ

สำหรับสมาชิกเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม ได้แก่

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์   

สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ภายใต้ ภสท

กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ / กลาง / อีสาน / ใต้ ภสท

ชมรมเภสัชกรสี่เหล่า  /  ชมรมเภสัชกรชนบท  / ชมรมเภสัชกรรุ่นใหม่

อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สำหรับสมาชิกเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรร)

โดยระบุ เลขที่สมาชิกขององค์กร  ในช่องหมายเหตุของขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน

 

ค่าลงทะเบียน

19 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2562 (Early Bird) สมาชิก 2,000
บุคคลทั่วไป 3,000
นักศึกษา 1,000
31 ตุลาคม - 09 พฤศจิกายน 2562 สมาชิก 2,500
บุคคลทั่วไป 3,500
นักศึกษา 1,500

การชำระเงิน:

ธนาคารกรุงไทย

  • โอนผ่านบัญชี “ธนาคารกรุงไทย” ถนนศรีอยุธยา
  • ชื่อบัญชี “การประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ”
  • เลขที่บัญชี 013-1-75543-9

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

  • สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร
  • แนบหลักฐานออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน 
  • กรณีไม่สามารถแนบออนไลน์ ให้ส่งทาง E-mail : admin@pat.or.th เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้

ลงทะเบียน

     
บุคคลทั่วไป กรุณาระบุ 00000
กรุณาแนบรูปคูปอง, กรณีระบุคูปองจะข้ามขั้นตอนการออกใบเสร็จ
    

 

แจ้งการชำระเงิน

ใช้คูปองระบุจำนวนเงิน 0 บาท
ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB
กรณีใช้คูปองกรุณาระบุเลขที่

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

ลิขสิทธิ์ 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Develop by IGENCO Co., Ltd.