สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย- ญี่ปุ่น)

534/4 ซอยพัฒนาการ ซอย 18แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250