วันที่

16 - 20 มีนาคม 2563

สถานที่

ณ โรงแรม ทีเคพาเลซ

เกี่ยวกับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

“หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ ขั้นพื้นฐาน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การทำลายเชื้อและการ ทำให้ปราศจากเชื้อ 

2. ผู้รับการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามขั้นตอนกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน

3. ลดและป้องกันการติดเชื้อกับผู้ป่วยที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ปราศจากเชื้อ

4. ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

5. เพื่อให้โรงพยาบาลมีมาตรฐานในการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ

วิทยากร

1. นายกสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

2. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อะเคื้อ อุณหเลขกะ

3. คณะกรรมการสมาคม ศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

12 ธันวาคม 2562 - 05 มีนาคม 2563 บุคคลทั่วไป 5,000
สมาชิก 5,000

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

หมายเหตุ 

อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามประกาศรัฐบาล กรุณาติดตามด้วย


ขั้นตอนที่ 2 แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่หน้างาน ในวันที่มีการอบรม

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ cssathailand@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ออกให้โดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด