วันที่

13 - 24 มีนาคม 2566

สถานที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย- ญี่ปุ่น)

เกี่ยวกับ

วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 2 ข้อ

1.วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ หลักการพื้นฐานจุลชีววิทยา หลักการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การบริหารหน่วยจ่ายกลาง ระบบการจัดการคุณภาพและภาวะผู้นำ

2.วัตถุประสงคเ์ฉพาะ เมื่อสิ้นสุดการอบรมผเู้ข้ารับการอบรมต้องมีความสามารถดังนี้

1. อธิบายหลักการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้

2.อธิบายหลักการพื้นฐานจุลชีววทิยาได้

3. มีทักษะและสามารถพัฒนาการดำเนินงานในการทำความสะอาด การทำลายเชื้อและการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อในหน่วยงานได้

4. อธิบายหลักการจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

5. พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในหน่วยงานได้

6. พัฒนาหน่วยจ่ายกลางใหม่การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาบทบาทและภาวะผู้นำมีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน

8.มีทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อปุทาน การบริหารต้นทุน การบริหารจัดการบุคลากร

 

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่านเวปไซด์: www.thaicssa.com

2.เลือกหลกัสูตรและสมคัรผา่ นระบบโดยกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 13-24 มีนาคม  2565

 

ค่าลงทะเบียน : ค่าอบรม 16,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวมค่าที่พัก

-ค่าอาหารช่วงพักเช้า-บ่าย และค่าอาหารกลางวัน ทุกวัน รวม 10 วัน

-ค่าเอกสารการเรียนการสอนในห้องเรียน และค่า Lab computer (จัดcomputerให้ครบทุกท่าน)

-ค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่ารถรับส่งไปและกลับ

-ค่าวุฒิบัตรผ่านการอบรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใส่เลขของโรงพยาบาลหรือบริษัทกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเอง

พบปัญหาการสมัครสอบ.ติดต่อ คุณวสินธิ์ที่ 08641414194

จะได้รับ email ลิ้งข้อสอบไม่เกิน 1 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียน

10 พฤศจิกายน 2565 - 23 มีนาคม 2566 บุคคลทั่วไป 16,000
สมาชิก 16,000

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

หมายเหตุ 

อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามประกาศรัฐบาล กรุณาติดตามด้วย


ขั้นตอนที่ 2 แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่หน้างาน ในวันที่มีการอบรม

Q
กรณีที่ต้องแก้ไขใบเสร็จรับเงิน

A

สมาคมขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จรับเงินที่ออกไปเรียบร้อยแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตอนแจ้งชำระเงิน

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ cssathailand@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

ลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ออกให้โดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด