ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

27 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 บุคคลทั่วไป 18,000

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน

หมายเหตุ 

อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามประกาศรัฐบาล กรุณาติดตามด้วยลิขสิทธิ์ถูกต้องสำหรับสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย

ออกให้โดย บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด