วันที่

30 - 31 มกราคม 2563

สถานที่

โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

เกี่ยวกับโครงการ

เตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

01 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 สมาชิกสมาคมฯ 4,500
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 4,500

ลงทะเบียน

    

 

การชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคน สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดลงใน Payin Slip จากนั้น ถ่ายภาพสลิปที่มีชื่อ-นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด นำมา Upload เป็นหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแจ้งชำระเงินให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคน

 

Q
กรณีลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดและต้องแก้ไขอย่างไร?

A

สาเหตุ: ส่วนใหญ่จะเกิดจากการระบุชื่ออีเมล์ผิด ทำให้ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้

แนวทางแก้ไข: ให้ส่งอีเมล์แจ้งมาที่ผู้ดูแลระบบ cmatthai.th@gmail.com เพื่อจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถไปรับได้ที่ใด?

A

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ โดยขอให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือขอรับหน้างานในวันที่มีการจัดสัมมนา

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนบุคคลเข้าร่วมสัมมนาแทน สามารถทำได้อย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้าก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมสัมมนาหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้หรือไม่?

A

ค่าลงทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาขอถอนคืนด้วยประการใดๆ ก็ตาม จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องก่อนวันสัมมนาไม่น้อยกว่า 7 วัน (ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560) สมาคมฯ จะหักค่าใช้จ่ายไว้รายละ 300 บาท และหากแจ้งถอนคืนเกินกว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ทางสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาการคืนค่าลงทะเบียน

ลิขสิทธิ์ @ 2016 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด
ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist แก่สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
e-mail : cmatthai@gmail.com 
Develop by IGENCO Co., Ltd.